Сліпухіна Ірина Андріївна

Науковий ступінь

Доктор педагогічних наук

Вчене звання Доцент
Посада  Професор кафедри
Освіта Київський державний педагогічний університет,  фізико-математичний  факультет
Наукові інтереси, Методика викладання фізики, STEM освіта
Навчальні дисципліни Загальна фізика, фізика
Публікації Основні публікації Автор понад 100 науково-методичних робіт.
 1. Сліпухіна І. А. Технологічна компетентність майбутнього інженера: формування і розвиток у комп’ютерно інтегрованому лабораторному практикумі з фізики [Електронний ресурс] / І. С. Чернецький, І. А. Сліпухіна // Інформаційні технології і засоби навчання. – [Електронне наукове фахове видання].– К.: ІІТЗН НАПН України, 2013. – Т.38.– № 6. –С. 83–95.
 2. Сліпухіна І. Елементи проблемного навчання в курсі загальної фізики : застосування ефекту Допплера в наукових дослідженнях і техніці / І. Сліпухіна, Б. Лахін // Наук. вісн. Ужгор. нац. ун-ту. Сер. Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород : Вид-во УжНУ. – 2013. – Вип. 27 – С. 175–178.
 3. Чернецький І. С. Цифрові вимірювальні комплекси – засіб розвитку дослідницьких якостей суб’єктів пізнавальної діяльності / І. С. Чернецький, І. А. Сліпухіна, С. М. Мєняйлов // Наук. часоп. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – Сер. № 5. Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. пр. ; [за ред. В. Д. Сиротюка]. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 40. – С. 259–269.
 4. Фізика. Модуль 5. Оптика: навч.посіб. / Поліщук А.П.[І.А.Сліпухіна та ін.].– К.: НАУ, 2012.– 388 с.
 5. Сліпухіна І. А. Особливості технології створення інтерактивного електронного документа для супроводу лабораторного практикуму з фізики [Електронний ресурс] / М. А. Мелешко, І. А. Сліпухіна, І. С. Чернецький, Ю. В. Кубай Інформаційні технології і засоби навчання. – [Електронне наукове фахове видання].– К.: ІІТЗН НАПН України, 2014. – Т. 39. – № 1. – С. 264–274.
 6. Slipukhina I. Role of computer oriented laboratory training course in physics for development of key competences of future engineers / I. Slipukhina // Proceedings of the National Aviation University. – 2014. – № 1 (58). – P. 96–102.
 7. Slipukhina I. Formation of technological competence of future engineers in the study of general physics course // Proceedings of the National Aviation University. – 2014. – 2 (59). – P. 141–147.
 8. Сліпухіна І. А. Трансформація фундаментальних дисциплін в умовах стандартизації вищої технічної освіти / І. А. Сліпухіна, Т. М. Точиліна // Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Херсон : Вид-во ХДУ. – 2014. – Вип. 66. – С. 392–397.
 9. Сліпухіна І. А. Формування технологічної компетентності майбутніх інженерів з використанням системи комп’ютерно орієнтованого навчання : монографія / Ірина Андріївна Сліпухіна. – Луцьк : СПД Гадяк Жанна Володимирівна, 2014. – 356 с.
 10. Сліпухіна І. А. Використання фотографії у навчальному фізичному експерименті / С. М. Меняйлов, І. А. Сліпухіна, Л. Б. Осауленко / Науковий часопис нац. педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.  – Сер. № 5. Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. пр. [за заг. ред. проф. В. Д. Сиротюка]. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова. – 2014.– Вип. 48.– С. 110–114.
 11. Мєняйлов С. М.  Фізичний лабораторний практикум як засіб розвитку самостійної пізнавальної діяльності  студентів/ С. М. Мєняйлов, І. А. Сліпухіна, Ж. О. Рудницька // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. – 2015. – Вип. 127. – С. 115 – 119.
 12. Чернецький І. С. Дослідницька діяльність студентів у контексті використання наукового й інженерного методів / І. С. Чернецький, І. А. Сліпухіна // Вища освіта України: Теоретичний та науково-методичний часопис. –  2015. – № 3. – Дод. 1. –С. 216-225.
 13. Сліпухіна І. А. Самостійна пізнавальна діяльність студентів у комп’ютерно орієнтованому лабораторному практикумі з фізики в технічних ВНЗ / І. А. Сліпухіна, С. М. Мєняйлов, П. І. Чернега // Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти: зб. наук. праць. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – Вип. 7. – Ч. 2. – С. 234 – 239.
 14. Сліпухіна І. А. Взаємодія загально-наукової та техніко-технологічної картин світу як аспект у формуванні світогляду майбутнього інженера / І. А. Сліпухіна, С. М. Мєняйлов, С. Л. Максимов, Подласов С. О. // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки: зб. наук. пр.–  Бердянськ: ФО-П Ткачук О. В., 2015. – Вип. 3. – С. 311–316.
 15. Cліпухіна І. А. Сучасний фізичний експеримент у дидактиці STEM орієнтованого навчання / І. С. Чернецький, С. М. Мєняйлов, Ж. О. Рудницька,  Г. Д. Матеїк // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: серія: Педагогічна: зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський: вид-во КПДУ, 2016. – Вип. 22. – С.224 – 228.
 16. Slipukhina I. A. Computer-based systems of physical experiment in inde-pendent work of students of technical university / I. A. Slipukhina, A. G. Вovtruk, S. M. Mieniailov // NAU Proceedings. – 2016. – №3. – P. 98 –104.
 17. Сліпухіна І. А. Навчання фізики у вищій школі в контексті формування навичок ХХІ століття / І. А. Сліпухіна, С. М. Мєняйлов, Ж. О. Рудницька.– Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки: зб. наук. праць. –Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип.2. – С. 45 – 51.
 18. Slipukhina I. A.Creating an informational website for physics academic course: web design specifics /I. A. Slipukhina,T. V. Gedenach, V. V. Olkhovyk // Інформаційні технології і засоби навчання. – [Електронне наукове фахове видання].– К.:ІІТЗН НАПН України, 2017. – Т. 62. – № 6. –С. 192-202.
 19. Стрижак О. Є. STEM-освіта: основні дефініції / О. Є. Стрижак, І. А. Сліпухіна, Н. І. Поліхун, І. С. Чернецький // Інформаційні технології і засоби навчання. – [Електронне наукове фахове видання].– К.:ІІТЗН НАПН України, 2017. – Т. 62. – № 6. – С.16-33.
 20. Чернецький І. С. Мультидисциплінарний підхід у формуванні STEM- орієнтованих навчальних завдань / І. С. Чернецький, І. А. Сліпухіна, Н. І. Поліхун // Наукові записки. Серія : Проблеми методики фізико–математичної і технологічної освіти. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. Винниченка, 2017. – Вип. 12.– Ч. 1. – С. 158–168.
 21. Поліхун Н. І. Педагогічна технологія STEM як засіб реформування освітньої системи України / Н. І. Поліхун, І. А. Сліпухіна, І. С. Чернецький // Освіта та розвиток обдарованої особистості : Щомісячний науково-методичний журнал. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2017. – № 3 (58).– С. 05-09.
 22. Мєняйлов С. М.  Історичні аспекти у дидактиці STEM орієнтованого навчання фізики / С.М Мєняйлов, І. А Сліпухіна,  П. І. Чернега.– Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. – 2017. – Вип. 146. – С. 62 – 65.
 23. Slipukhina I. A. Development of education and information portal of physics Academic course: web design features/I. A. Slipukhina,V. V. Olkhovyk ,O. О. Kurchev, V. D. Kapranov //Інформаційні технології і засоби навчання. – [Електронне наукове фахове видання].– К.:ІІТЗН НАПН України, 2018. – Т. 64. – № 2. – С. 221-233.

Контакти: Корпус 1, ауд. 1.421, тел.+38(044)-406-71-66 Персональна сторінка  

Національний Авіаційний Університет | Кафедра загальної фізики