Навчання і наукова діяльність

Основою кафедри є 6 учбових лабораторій, в яких впроваджено сучасні технічні засоби навчання. Також на кафедрі діє комп’ютерний клас, для якого розроблено віртуальні лабораторні роботи, що моделюють реальне лабораторне обладнання. Це допомагає  студентам краще оволодіти технікою фізичного експерименту та підготуватися до виконання і захисту реальних лабораторних робіт.

Приєднання  України до Болонського процесу поставило питання про створення навчальних видань нового типу, які б відповідали технологіям кредитно-модульної системи навчання. У зв’язку з цим на кафедрі загальної фізики було започатковано серію навчальних посібників «Модульне навчання. Фізика». Це видання стало одним з перших прикладів посібників нового типу, де докладно подано лекційний матеріал, порядок виконання лабораторних робіт, приклади розв`язування задач та перелік задач для індивідуального домашнього завдання (ІДЗ). Кожний посібник даної серії відповідає певному модулю навчальної програми і складається з навчальних елементів, в яких міститься вся інформація, необхідна для опанування  програмним матеріалом.

“Модуль 1. Механіка” систематизовано подає програмний матеріал з основ класичної механіки та спеціальної теорії відносності.

“Модуль 2. Молекулярна фізика та термодинаміка” присвячений основним положенням і законам молекулярно-кінетичної теорії та термодинаміки.

“Модуль 3. Електрика і магнетизм” розглядає класичну електродинаміку.

“Модуль 4. Коливання і хвилі” відповідає програмному матеріалу з коливальних та хвильових процесів механічної та електромагнітної природи.

“Модуль 5. Оптика” розглядає властивості світла з погляду класичної фізики.

“Модуль 6. Вступ до квантової та атомної фізики” розглядає основи квантової механіки і атомної фізики.


Усі зазначені видання отримали гриф Міністерства освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів.

Закінчується підготовка до видання останніх двох модулів: «Модуль 6. Квантова фізика», «Модуль 7. Фізика твердого тіла. Ядерна фізика».

Враховуючи досвід розробки навчальних посібників українською мовою, на кафедрі створено якісні англомовні навчальні посібники «Physics. Education in English».

Підтвердженням високого рівня створеної викладачами кафедри серії навчальних посібників є той факт, що кафедра загальної фізики виграла конкурс «Кращий навчальний посібник НАУ 2009 – 2010 академічного року» за комплект навчальних посібників «Модульне навчання. Фізика».

Вперше в історії НАУ на базі кафедри загальної фізики у 2004, 2005, 2006 рр. проводилася Всеукраїнська студентська олімпіада з навчальної дисципліни «ФІЗИКА» серед технічних навчальних закладів. Організація проведення олімпіади отримала схвальну оцінку Міністерства освіти і науки України.

Фахівці кафедри мають значний досвід наукових досліджень у провідних напрямках сучасної фізики:

 • фізика твердого тіла
 • фізика рідких кристалів
 • дослідження властивостей паливно-мастильних матеріалів
 • методика навчання фізики у вищій школі
 • STEM підхід у навчанні фізики майбутніх інженерів

Кафедра підтримує творчі зв’язки з багатьма провідними науковими і навчальними установами України, зокрема з Інститутом фізики НАН України (відділ фізики кристалів), Інститутом теоретичної фізики НАН України ім. Боголюбова, КПІ ім. Ігоря Сікорського, а також з:

 • секцією «Загальна фізика» за фаховими напрями ради МОН;
 • Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка;
 • Кіровоградською льотною академією;
 • Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова;
 • НЦ «МАНУ», STEM- лабораторією МАНЛаб;
 • Херсонським державнм університетом;
 • Національним університетом «Чернігівський колегіум»  імені Т.Г. Шевченка;
 • Черкаським національним університетом імені Богдана Хмельницького.

 Результати науково-педагогічної діяльності

Захищено кандидатських дисертацій 5
Кількість докторантів 1
Отримано патентів 12
Підготовлено доповідей на конгресах, симпозіумах та конференціях >100
Опубліковано статей >120
Видано посібників з грифом МОН/НАУ  5/6
Взято участь у виставках 5
Опубліковано статей та тез доповідей за участю студентів ~40
Кількість студентів –  лауреатів олімпіад та виставок 15

Посібники з курсу загальної фізики з грифом МОН:


Англомовні посібники для англомовних груп:

Посібник для заочного навчання:

Наукові розробки кафедри:

1.  №069-ДБ02, Держ. реєстраційний номер 0102U000380.
“Наукові основи створення нових рефрактивних рідкокристалічних матеріалів для відображення інформації” Термін роботи 01.2002 – 12.2004 р. Обсяг фінансування: 32 тис. грн. За темою роботи захищено кандидатську дисертацію в Інституті фізики НАН України.

2.  №Ф25/215-2008, Держ. реєстраційний номер 0108U008091.
“Термотропні іонні рідкі кристали в якості реєструючи середовищ”.
Термін роботи 05.2008 – 12.2010 р. Обсяг фінансування: 80,0 тис. грн.
За темою роботи захищено кандидатську дисертацію в Інституті фізики НАН України.

3.  № 20-Ф3/К39  Держбюджетна науково-дослідна робота (кафедральна) «Розвиток креативних здібностей студентів в процесі вивчення фізики в технічному вищому навчальному закладі»  Термін роботи 2003 – 2006 р. За темою роботи захищено кандидатську дисертацію в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова.

4. № 20-08.02.04  Держбюджетна науково-дослідна робота (кафедральна) «Організаційно-педагогічні засади контролю пізнавальної діяльності студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання (на прикладі дисципліни “Фізика”)». Термін роботи 2006 – 2010 р. За темою роботи захищено кандидатську дисертацію в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова.

5.  № 31/08.02.04    Держбюджетна науково-дослідна робота (кафедральна) «Теоретико-методичні засади взаємозв’язку фундаментальної і фахової підготовки в навчанні загальної фізики майбутніх фахівців авіаційної галузі». Термін роботи 2010-2014 р.

6. № 8/14.01.08  «Формування технологічної компетентності майбутніх інженерів засобами комп’ютерно орієнтованого навчання фізики». Термін роботи 2014-2017 рр. За темою роботи захищено докторську дисертацію в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова.

7. № 21/14.01.08  «Теоретичні і методичні засади реалізації STEM підходу у навчанні фізики майбутніх інженерів авіаційної галузі». Термін роботи з 2017 р. і дотепер.

 

 

Вітаємо наших колег!

Наказ ректора № 262/од від 02.12.2014

Про результати конкурсу на кращі підручники, навчальні посібники та монографії

Присудити у розділі  “Навчальні посібники” третє місце: Поліщук А.П., Рудницька Ж.О., Сліпухіна І.А., Чернега П.І. “Фізика. Модуль 5. Оптика”

Відзнака грамотою  за І місце на конкурсі  НАУ на кращий навчальний посібник , 2010 р.

Національний Авіаційний Університет | Кафедра загальної фізики